موارد ارجاع


خدمات قابل ارائه به مراجعین در این مطب شامل موارد زیر می باشد :

    درمان ریشه
    درمان مجدد ریشه
    درمان ریشه دندان های نابالغ
    درمان جراحی ریشه ( اپیکو )
    درمان موارد پرفوراسیون
    درمان دندان های تروما دیده