درمان ریشه اولیه


مطابق شکل زیر پوسيدگی های دندانی اگر درمان نشوند ، بعد از تخريب مينا و عاج به پالپ رسيده و باعث التهاب و ناراحتی آن می گردند . علاوه بر پوسيدگی ، عوامل ديگری چون سابقه ضربه ناگهانی به دندان ، پركردگی های عميق ، شكستگی و ترک دندان ، تحليل و سايش شديد دندان ها و بيماری های پيشرفته لثه در ايجاد آماس و بيماری پالپ نقش دارند .

برخی از علائم پالپ بیمار شامل درد ادامه دار به هنگام نوشيدن مايعات سرد و يا گرم ، درد خود بخودی ، درد هنگام جويدن و آبسه (تورم) می باشد . گاهی نيز با توجه به سير بيماری پالپ ، ممكن است بيمار هیچ دردی نداشته باشد .

درمان ریشه اولیه طی مراحل زیر انجام می شود ؛

مرحله اول : یک حفره جهت دسترسی به کانال ها تراشیده می شود و پالپ ملتهب تخلیه می شود و این فضا کاملا تمیز می گردد .
مرحله دوم : فضای داخل کانال ها با یک ماده ی سازگار با بدن به نام گوتاپرکا پر می شود .